Obchodní podmínky

Vítejte v elektronickém obchodě coolpet.cz

Nákupní řád Vám poskytne ucelené informace související s objednávkou v našem internetovém obchodě. Vyplněním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil a souhlasí s reklamačním a nákupním řádem. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká převzetím objednaného zboží kupujícím.

I. Úvodní ustanovení

Provozovatelem internetového obchodu coolpet.cz(dále jen prodávající) je:

AVITEX, s.r.o.
Rybná 716/24
110 01 Praha 1
IČ: 60745291
DIČ: CZ60745291
Tel: +420 604 844 666

Doručovací, zasílací a korespondenční adresa a adresa provozovny a výroby společnosti je:

Avitex,s.r.o.

K novému nádraží 2203

59401 Velké MeziříčíE-mail : info zavináč coolpet tečka eu

             avitex zavináč avitex tečka cz

2. Prodávající prohlašuje, že všechny informace uvedené na tomto serveru jsou pravdivé a jsou v souladu s právním řádem České republiky.

3. Další ustanovení v nákupním řádu blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího a jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.

II. Uzavření smlouvy

1. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých předepsaných údajů ve formuláři. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Prodávající potvrzuje uzavření kupní smlouvy formou elektronického potvrzení objednávky.
2. Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno.
3. Prodávající dodá kupujícímu zboží v případě, že se jedná o Českou Republiku, Obchodním balíkem České pošty na dobírku. V případě dodání objednávky mimo území České Republiky prodávající zasílá zboží na základě zaplacené faktury, která je zákazníkovi zaslána zároveň s potvrzením objednávky.
4. Vyplněním objednávkového formuláře internetového obchodu www.avitex.cz, kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech. Tyto údaje budou použity pouze pro vyřízení obchodního případu.
5. Kupující má právo stornovat odeslanou objednávku nebo vrátit zboží do 14 dnů od jeho doručení. Zboží nesmí být použité, opotřebované, nesmí být poškozeno a musí být zabaleny v originálním, původním balíku s veškerými ochrannými prvky na zboží, tak jak ji obdržel kupující. Taktéž musí obsahovat originální nášivky, nálepky a jiné informační média. Další informace ohledně zrušení objednávky v odstavci V.
6. Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit kupní cenu, pokud není splněna některá podmínka v bodě 5. Pokud tato podmínka není splněna, tzn. není originální zabalení, chybí ochrannné prvky na zboží a originální nášivky, nálepky či jiná média, je prodávající oprávněn zboží vrátit a nevyplatit kupní cenu zpět kupujícímu. S kupní cenou je zákazník srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením.

III. Dodací podmínky

1. Místem plnění je sídlo nebo místo podnikání kupujícího, které bylo vyplněno ve formuláři objednávky, neuvede-li kupující místo jiné.
2. Za dodání zboží se považuje odeslání zboží kupujícímu na adresu, kterou uvedl v objednávce.
3. Prodávající obvykle dodá zboží do 5 dnů ode dne uzavření kupní smlouvy. Pokud prodávající zjistí, že není schopen kupujícímu zboží ve stanovené lhůtě dodat, musí mu to neprodleně oznámit a sdělit mu také dobu, o kterou se standardní doba prodlužuje. Nedodá-li prodávající zboží kupujícímu ve stanovené lhůtě, je kupující oprávněn od smlouvy bez dalšího vysvětlení odstoupit. To však neplatí, jsou-li splněny podmínky v bodě III. Odst.4
4. Dodací lhůta stanovená v předchozím odstavci se netýká zboží, u něhož je výslovně uvedena dodací doba delší.
5. Prodávající si vyhrazuje právo nedodat zboží, které se již přestalo vyrábět, nemá ho na skladě nebo se u něj výrazně zvýšila cena. O zvýšení ceny je prodávající povinen kupujícího bezodkladně informovat a domluvit se na dalším postupu odstoupení od smlouvy a vrácení peněz kupujícímu (v případě, že již došlo k zaplacení faktury), objednání jiného zboží a finanční dorovnání ceny.
6. Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.
7. Zboží je dodáváno prostřednictvím DPD jako obchodní balík na adresu uvedenou v objednávce.

IV.Platební podmínky
1.Kupní cena zboží je splatná na základě výzvy k úhradě, resp. faktury, před dodáním zboží.
2.K cenám výrobků na stránkách internetového obchodu je připočítáno poštovné.
3.Ceny jsou uváděny v Kč bez DPH, pokud není uvedeno, že se jedná o cenu s DPH.
4.Prodávající je povinen zaslat kupujícímu daňový doklad na vyžádání.
5.Při větším odběru může být kupujícímu poskytnuta sleva. Slevy mohou být též poskytovány při jednotlivých prodejních akcích. Tyto slevy budou viditelně zveřejňovány na internetových stránkách prodávajícího.
6.Prodávající si vyhrazuje právo na změnu cen o čemž kupujícího ihned informuje a ten má možnost novou cenu přijmout nebo od objednávky odstoupit. V případě, že kupující zaplatil objednané zboží předem a odstoupí-li od smlouvy z výše uvedeného důvodu, vrátí prodávající kupujícímu celou částku nejpozději do 3 dnů od doručení písemného odstoupení od smlouvy (odstoupení lze podat e-mailem).

V. Odstoupení od kupní smlouvy (vrácení zboží)
1.Kupující má právo odstoupit od smlouvy do 14ti dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené a nerozbalené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním obalu, na své náklady poslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání) na adresu zasílacího, doručovacího místa. Po obdržení vráceného zboží a jeho kontrole, vrátí prodávající nejpozději do 30-ti dní zákazníkovi zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem. Nezasílejte zpět své zboží na dobírku, nebude přijato. Zboží nesmí být použité, opotřebované, nesmí být poškozeno a musí být zabaleno v originálním, původním nepoškozeném obalu s veškerými ochrannými prvky na zboží (rozumějte návleky a různé ochrany na ostrých a jiných místech produktu), tak jak ji obdržel kupující. Taktéž musí obsahovat originální nášivky, nálepky a jiné informační média. Pokud nebude některá z podmínek splněna, je prodávající oprávněn zboží ve stavu jakém přijal poslat kupujícímu zpět.
2.Kupující nemůže odstoupit od kupní smlouvy, nebude-li splněna některá z výše uvedených skutečností.

VI.Ochrana osobních údajů
1.Veškeré osobní údaje poskytnuté při objednávce jsou důvěrné.
2.Prodávající má povinnost vymazat registrovaného zákazníka z databáze v případě, že o to zákazník písemně požádá.
3.Veškeré nakládání s osobními údaji na avitex.cz se řídí zákonem č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů.
4.Společnost AVITEX, s.r.o. prohlašuje, že si je vědoma důležitosti ochrany takových údajů a dodržování všech zákonných pravidel souvisejících s jejich zpracováním považuje za významnou povinnost vůči svým zákazníkům.
5.Společnost AVITEX, s.r.o. při své činnosti neposkytuje osobní informace o svých klientech třetí osobě, neshromažďuje ani nezpracovává citlivé údaje o registrovaných uživatelích. Současně prohlašuje, že informace bude využívat výlučně pro svoji potřebu.

VII.Použití informací
1.Kontaktní údaje jsou používány k obchodním účelům, výhradně pro potřeby komunikace v obchodním styku.
2.Společnost AVITEX, s.r.o. používá elektronickou poštu (dále jen e-mail) jako standardní informační kanál v obchodním styku. Některé obchodní procesy využívají automaticky při komunikaci s uživatelem emailovou adresu uvedenou v registračním formuláři. Jedná se zejména o ověřování zadaných osobních údajů, zasílání přístupových údajů k zákaznickému účtu, oznámení o stavu realizace objednávky nebo o speciálních výhodách.

VIII.Závěrečná ustanovení
1.Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.
2.Odesláním elektronické objednávky kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, též platnou cenu objednaného zboží uvedenou v katalogu Internetového obchodu, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.
3.Účastníci se výslovně ve smyslu ust. § 262 odstavce 1 obchodního zákoníku dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem, zejména jeho ust. § 409 a násl.

Avitex,s.r.o.
Rybná 716/24
11000 Praha 1
Česká Republika
IČO: 60745291
DIČ: CZ60745291
Čeština
cz
English
en
German
de
Italian
it
Slovak
sk